Úřední deska


Název organizace:
Mateřská škola Paskov, příspěvková organizace
IČO: 75026279
Statutární orgán: ředitelka Mgr. Jarmila Petrošová
Organizace sdružuje: mateřskou školu

Datová schránka: fb7kwvpHlavní účel a předmět činnosti organizace
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytovat předškolní vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími předpisy k tomuto zákonu.

Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu
poskytování předškolního vzdělávání
zabezpečování školního stravování dětí
zabezpečování stravování a stravovacích služeb (závodní stravování) vlastním zaměstnancům.


Organizační schéma
Mateřská škola je samostatným právním subjektem. Statutárním orgánem je ředitelka mateřské školy. Ředitelce mateřské školy jsou přímo podřízeni: pedagogičtí zaměstnanci hlavní budovy, statutární zástupkyně ředitelky, vedoucí školní kuchyně, účetní.
Statutární zástupkyni jsou přímo podřízení pedagogičtí zaměstnanci vedlejší budovy, provozní zaměstnanci, zaměstnanci na PDD a DPČ. Vedoucí školní kuchyně jsou přímo podřízení zaměstnanci školní kuchyně.


Přehled nejdůležitějších předpisů
Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž MŠ zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k MŠ

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění,
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v platném znění,
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění,
Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění,
Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění,

Nařízení vlády č. 75/2005 Sb.
, o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické, přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků v platném znění,

Vyhláška 27/2016 Sb.
o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných v platném znění,

Vyhláška 107/2005 Sb.
, o školním stravování, v platném znění.

Dle zákona č. 106/1999 Sb.
O svobodném přístupu k informacím poskytuje všechny informace vztahující se k působnosti MŠ ředitelka nebo její zástupkyně. Po dobu nepřítomnosti obou přijímá písemné žádosti o poskytnutí informace účetní.


Naše organizace respektuje soukromí osob a ctíme ochranu osobních údajů.

Cílem směrnice o GDPR je zajištění vysoké úrovně ochrany osobních údajů fyzických osob při jejich zpracování v rámci organizace a při předávání ke zpracování třetím subjektům a zajištění souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Tato Směrnice upravuje postupy a povinnosti zaměstnanců MŠ, jakož i jiných osob, podílejících se na zpracování osobních údajů MŠ při nakládání s osobními údaji, jakož i pravidla pro získávání, shromažďování, ukládání, používání, šíření a uchovávání takových osobních údajů. Veškeré povinnosti uložené touto směrnicí zaměstnancům se použijí obdobně i na jiné osoby podílející se na zpracování osobních údajů mateřskou školou, pokud byly s touto směrnicí seznámeny a zavázaly se ji dodržovat. GDPR


Dokumenty – Přehled hlavních dokumentů školy

  Zřizovací listina
  Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
  Vnitřní dokumenty školy
    1. Organizační řád školy
    2. Školní řád
    3. Vnitřní řád školní jídelny
    4. Provozní řád MŠ, ŠJ, školní zahrady
    5. Roční plán
    6. Vnitřní účetní směrnice
    7. Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání
    8. Vnitřní platový předpis
    9. Směrnice pro svobodný přístup k informacím a další….

Dokumenty jsou k nahlédnutí v mateřské škole v době jejího provozu, některé jsou zveřejněny na nástěnce v mateřské škole. Formuláře jsou k dispozici na stránkách nebo ve třídách, nebo u vedení MŠ.


Rozpočet příspěvkové organizace zde
Prohlášení o přístupnosti webových stránek zde
Copyright © 2009 - 2024 Mateřská škola Paskov | Všechna práva vyhrazena

Save
Cookies user preferences
Cookies, které se ukládají automaticky na našich stránkách nepoužíváme k žádným marketingovým či statistickým účelům.
Souhlasím
Nesouhlasím
Informace
Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro přístup, správné a bezproblémové fungování stránek a pro zajištění bezpečnosti stránek.