AKČNÍ ŠKOLNÍ PLÁN MEZINÁRODNÍ TITUL EKOŠKOLA CÍLE, ÚKOLY
ANALÝZA ZÁPISY A FOTO Z EKOSCHŮZEK EKONÁSTĚNKY
PRAVIDLA EKOTÝMU EKOKODEX EKOTÝM
PROGRAM EKOŠKOLA PROJEKT ZACHRAŇ ŽIVOT PROJEKT ZELENÁ ŠKOLA
PROJEKT MALÝ ZAHRADNÍK PROJEKT ZELENÁ OÁZA PLÁN ČINNOSTÍ
EVVO VE VÝUCE INFORMOVÁNÍ A SPOLUPRÁCE  

 


Akční školní plán EVVO 2018/2019


  Akční školní plán - zde

  Příloha - zdeMezinárodní titul Ekoškola

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Certifikát 2018/2019 - Mezinárodní program EKOŠKOLA pro mateřské školy ( zde )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Certifikát 2017/2018 - Mezinárodní program EKOŠKOLA pro mateřské školy ( zde )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Registrace do mezinárodního programu EKOŠKOLA ( zde )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Cíle, Úkoly

"Vymyslet a vyrobit nápis EKOŠKOLA PASKOV na naší novou nástěnku  a graficky s dětmi ztvárnit měsíce v roce do termínu 30.1.2019 včetně"


ANALÝZA


Program EKOŠKOLA

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby děti, učitelé a rodiče snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí. Program vede ke zlepšování školy a jejího okolí a k posilování samostatnosti dětí. Děti se učí rozhodovat, kriticky myslet a přebírat zodpovědnost za naplňování cílů a konkrétních úkolů. Metodika ve všech svých krocích staví na aktivitě dětí a na jejich spolupráci s učiteli, rodiči, vedením školy, provozními zaměstnanci a dalšími členy místní komunity.


Díky tomu je Ekoškola ve světě oceňována jako program, který přináší výsledky v mnoha úrovních:

- Dělá školu šetrnější k životnímu prostředí
- Umožňuje dětem rozvíjet klíčové kompetence užitečné pro jejich další život
- Posiluje demokracii ve škole a partnerský přístup dospělých
- Zapojuje místní komunitu do života školy a školu do života komunity

Hlavními principy ekoškolky jsou EKOLOGIZACE a PARTICIPACE
Další informace o Ekoškolce najdete na: http://eko-skolky.cz/cz

Koordinátorem programu v České republice je sdružení TEREZA. Program probíhá pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

eko 01  eko 02Základní kameny programu Ekoškola

Program Ekoškola se odlišuje od jiných programů, které se zaměřují na environmentální výchovu tím, že není tvořen pouze sledem dílčích aktivit a projektů.
Role učitele, rozvoj akčních kompetencí dětí a jejich spoluúčast na rozhodování stejně jako spolupráce uvnitř i vně školy tvoří s metodikou sedmi kroků provázaný celek. Pokud všechny tyto kameny do sebe zapadají, pak program funguje, tak jak má.

Role učitele ve výchově a vzdělávání
Učitel je v roli průvodce. Ve vztahu k dětem uplatňuje partnerský přístup.

Spoluúčast dětí na rozhodování
Děti přinášejí konkrétní nápady, postupně dostávají prostor spolurozhodovat a přebírají zodpovědnost za to, jak bude jejich mateřská škola a její okolí vypadat.

Rozvoj akčních kompetencí dětí, které vedou k environmentálně odpovědnému jednání
Děti se postupně učí, jak zjišťovat příčinu problému, jak navrhovat řešení a jak tyto návrhy uvést do života.

Spolupráce uvnitř i vně školy
Činnosti probíhají za spolupráce dětí, pedagogů, vedení MŠ, provozních zaměstnanců a rodičů. Škola spolupracuje i s obcí, dalšími organizacemi a školami. Všichni zúčastnění mohou navrhovat opatření a podílet se na naplňování cílů programu, které si vytyčili.Soutěž ve sběru papíru s panem Popelou ve šk. roce 2016/2017

V letošním školním roce se naše MŠ zapojila do „Soutěže s panem Popelou“ ve sběru papíru. Kromě možnosti získání věcné či finanční ceny nám Frýdecká skládka za každé kilo sběru zašle na účet MŠ výkupné, které pak může sloužit například k nákupu pomůcek a hraček pro děti.

Ačkoliv je případná odměna příjemná, záměrem této aktivity je snaha snížit dopad na životní prostředí a být příkladem dětem.
Také nás to může posunout blíž k našemu stanovenému cíli: získat pro naši MŠ mezinárodní titul Ekoškola.

Pokud nás chcete podpořit, sledujte naše webové stránky a nástěnky ve třídách a až vás vyzveme, můžete přinést papírový sběr.

ZÁPISY A FOTOGRAFIE Z EKOSCHŮZEK

2018/2019

1.ekoschůzka dne 9.10. 2018 zde + pracovní listy
Zápis 1. a 2. ekoschůzky zde
2.schůzka listopad 2018
3. schůzka leden 2019

4. schůzka únor 2019

2017/2018

eko 02Již druhým rokem se naše mateřská škola účastní projektu EKOŠKOLA, který zaštiťuje sdružení Tereza. Letos jsme na začátku školního roku vytvořili společně s rodiči a dětmi nový ekotým, který se během roku schází a debatuje nad určitým tématem.


Na první ekoschůzce jsme si společně vybrali téma VODA, které nás bude provázet po celý tento školní rok. Rodiče s dětmi si rozdělili úkoly, při kterých zjišťovali např. jak se v MŠ šetří vodou, jaké kohoutky používáme, jakou máme spotřebu vody, apod.

Na druhé ekoschůzce jsme si stanovili cíle, které bychom chtěli s našimi dětmi v mateřské škole dosáhnout, např. seznámení dětí s koloběhem vody, zjistit odkud se voda bere, zajistit exkurzi u vodní nádrže či vodojemu a hlavně dojít k závěru, jak i my můžeme šetřit vodou a tak šetřit i přírodu.

Radka Mynářová, učitelka tř. KřemílekPROJEKT EKOŠKOLA

ekoskola01První schůzka našeho EKOTÝMU
Dne 9. 10. dojela do naší školičky koordinátorka ekotýmu Olinka Golasová a první schůzka v tomto školním roce mohla začít. Byli jsme moc rádi, že jsme mohli přivítat jak stávající členy, tak i nové, kteří se chtějí k nám přidat a doplnit tak naše řady v ekotýmu.
Při seznámení nových členů s projektem Ekoškola se děti s chutí pustily do připraveného pohoštění. Poté jsme si rozdělili funkce, které děti graficky znázornily a zopakovali jsem si 7 kroků, které nám Olinka vysvětlila velice trefně: „Je to jako péct bábovku:

1. Ekotým – ve více lidech se lépe peče,
2. Analýza – zjistíme, zda máme doma všechny suroviny,
3. Plán činností – když zjistíme, že nám nějaké suroviny chybí, tak je musíme doplnit, rozdělíme si úkoly,
4. Sledování a vyhodnocování – zjišťování, zda jsme dali do bábovky opravdu všechny suroviny,
5. Enviromentální výchova ve výuce – zbytky se surovin se třídí a některé se mohou ještě použít,
6. Informování a spolupráce – pozveme kamarády na ochutnávku
7. Ekokodex – pravidla, které i při pečení musíme dodržovat.

V druhé půlce jsem se společně domluvili na tématu, které nás bude provázet po celý letošní rok, a to VODA. Probrali jsem si a rozdělili jednotlivé otázky, na které bychom měli zjistit společně s dětmi odpovědi a graficky to s dětmi zaznamenat.
Schůzku jsme jako vždy pojali v přátelské atmosféře a již teď se těšíme na další, která se bude konat během ledna 2018.

p. uč. Radka Mynářová


Návštěva Sluňákova

slunakovV říjnu jsem, společně s naší koordinátorkou Ekotýmu Olinkou Golasovou, navštívila v rámci semináře Centrum ekologických aktivit města Olomouce. Jedná se o centrum nabízející prožitky a poznání, které rozvíjejí uctivý vztah člověka k přírodě i k sobě samému.
Seminář byl zaměřen na téma: Příklady dobré praxe v Ekoškole pro MŠ - Jak začít v novém školním roce. Postupně jsem se zaobírali prvními čtyřmi kroky Ekoškoly:


1. EKOTÝM

2. ANALÝZA
3. PLÁN ČINNOSTÍ
4. SLEDOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ

Velice nás potěšilo zjištění, že Olga vede náš ekotým správným směrem a všechny požadavky splňujeme. Nejcennější pro nás bylo sdílení s ostatními kolegy a koordinátory, kde jsme si vyměňovali navzájem své zkušenosti a typy k naší další práci.
Školení probíhalo ve velice přátelské atmosféře a rádi se v tomto centru opět zúčastníme dalších školení, které nás v ekologickém směru posunou zase o kousíček dál.

p. uč. Radka Mynářová


Zápis z porady Ekotýmu
Harmonogram činností pro MŠ Paskov vedoucích k získání mezinárodního titulu Ekoškola
Zpráva z auditu programu Ekoškola
MŠ Paskov, p.o. získala titul Ekoškola
Kritéria programu Ekoškola pro MŠMateřská škola Paskov usiluje o „Zelenou vlajku“

V letošním školním roce Mateřská škola Paskov usiluje o získání mezinárodního titulu Ekoškola.

V pátek 30. září 2016 se proto poprvé v tomto školním roce sešel Ekotým MŠ Paskov, který tvoří zaměstnanci, děti a rodiče. Členové Ekotýmu se na první schůzce seznámili s podstatou 7. kroků k získání titulu Ekoškola, a dohodli se na tématu: „odpady.“ Dále si rozdělili funkce (fotograf, grafik, zapisovatel atd.) a úkoly k naplnění zvoleného tématu.

Další schůzka Ekotýmu se uskuteční koncem měsíce října. Další zájemce o členství v Ekotýmu rádi uvítáme.

 
EKONÁSTĚNKY

PRAVIDLA EKOTÝMU

Pracujeme na grafickém ztvárnění pravidel ekotýmu
EKOKODEX

Pracujeme na tvorbě ekokodexu

Ekotým

eko 03Ekotým je tým lidí založený na dobrovolnosti a zájmu dětí, učitelů, provozních zaměstnanců a také třeba rodičů nebo odborníků. Společně vedou program a naplňují podstatu 7 kroků na škole.

Členové ekotýmu ve školním roce 2018-2019:
-    p. Golasová – koordinátor
-    p. Marková + 2 děti (Terezka a Karolínka)
-    p. Mojáková + 2 děti (Soňa a Patrik Kaválkovi)
-    p. Klimundová + 4 děti (Tomášek, Julinka, Míša a Adélka)
-    p. Mynářová
-    p. Hrubá + 1 dítě (Vojta)
-    p. Vašíčková + 1 dítě (Terezka)
-    p. Petrošová – ředitelka MŠ
-    p. Klimšová + 1 dítě (Adélka Konečná)
-    p. Hložánková + 1 dítě (Vojta Rundt)
-    p. Piterová + 2 děti (Viktor a Vítek)
-    p. Drabinová + 1 dítě (Simonka)Projekt ZELENÁ ŠKOLA

ke ztažení zdeProjekt ZACHRAŇ ŽIVOT

zachran zivot


V rámci projektu „Zachraňte život“, proběhla v naší MŠ sbírka pro opuštěné psy z útulku Ostrava Poruba. Tímto projektem se naše MŠ posunula zase o kousek blíž k získání titulu EKO školky a zároveň jsme tím pomohli mnoha opuštěným psům. Tímto bychom chtěli velice poděkovat všem, kteří se jakkoliv zapojili a podíleli na této sbírce, protože jenom díky Vám se vybralo mnoho užitečných věcí, které budou koncem měsíce dubna odvezeny do tohoto útulku, kde budou zároveň s dětmi předány. Tímto pro mnohé malým krokem chceme ukázat dětem, jak mohou pomoci i ony. Děkujeme, že nejste lhostejní a přispěli jste:

Zároveň se naskytl anonymní dárce, který nechal ve třídě tašku s věcmi pro pejsky bez udání jména, takže děkujeme i anonymnímu dárci. 

Bc. Lucie Kreclová, spec. pedagog, koordinátor projektu


Projekt MALÝ ZAHRADNÍK

maly zahradnik


Program „Malý zahradník


Naše mateřská škola se zapojila do projektu „Malý zahradník“, což je vzdělávací program určený pro mateřské školy zaměřené na přírodu a ekologickou výchovu. Hlavním garantem je firma AGRO CS a. s. Česká Skalice.    Jeho cílem je vzbudit u dětí zájem o přírodu, o procesy a zákonitosti, které v přírodě probíhají, také podporovat zodpovědnost a samostatnost dětí.
Díky tomuto projektu můžeme využít jednotlivé programy z celoroční nabídky, poradenství, materiál pro programy individuální pomoc a spolupráci.


Ing. Olga Golasová, koordinátor EVVO, tř. Křemílek
Projekt ZELENÁ OÁZA

Kouzelná kapička - ke stažení zdePLÁN ČINNOSTI


EVVO VE VÝUCE

 
INFORMOVÁNÍ A SPOLUPRÁCE

Zpravodaj Paskov 12/2018 - zde

 
Copyright © 2018 Mateřská škola Paskov | Všechna práva vyhrazena