V této třídě KRTEČEK vyučují paní učitelky Bc. Taťána Řehová,
Sabina Šebestová a asistentka pedagoga Ivana Marynčáková 


(pro zvětšení fotografií na něj klikněte)
 

 Co jsme se už naučili Počet dětí ve třídě: 24
Třída věkově heterogenní: 3-7 let (s předškoláky, integrované děti se SVP)

 

Charakteristika třídy KRTEČEK    

Ve třídě Krteček je ve školním roce 2019-2020 zapsáno 24 dětí. Z toho je 15  chlapců a 13 děvčat. Jedná se o třídu věkově heterogenní, děti mají v rozmezí mezi třemi až sedmi  roky, z toho je 8 předškoláků.

Skupinu předškoláků tvoří 8 dětí, kterým budeme poskytovat zvýšenou pozornost prostřednictvím pracovních listů, grafomotorických cviků a individuálních činností pro všestranný rozvoj a úspěšné zvládnutí zápisu do základní školy a povinné školní docházky.

Ve třídě je integrováno dítě se SVP.

S dětmi budou pracovat paní učitelky  Bc. Taťána Řehová, Sabina Šebestová a asistent pedagoga paní Ivana Marynčáková.

Děti budou vzdělávány dle nového RVP PV, školního vzdělávacího programu, který má název: „Děti z kouzelné zahrady u zámku“  a v programu Začít spolu. Z těchto programů vychází i třídní vzdělávací program s názvem:

„ Dobrodružné putování veverky Emilky, skřítka Medovníčka a dědečka lesníka“

 

Charakteristika třídního vzdělávacího programu - Dobrodružné putování skřítka Medovníčka, veverky Emilky a dědečka lesníka

Třídní vzdělávací program pod názvem „Dobrodružné putování veverky Emilky , skřítka Medovníčka a dědečka lesníka“ je celoročním motivačním projektem zaměřeným převážně na ekologii, na objevování světa, vytváření, prohlubování a upevňování kladného vztahu k přírodě, k lidem, nejbližšímu okolí a k ochraně životního prostředí a volně navazuje na loňský TVP o poznávání světa přes umění se skřítkem Medovníčkem a veverkou Emilkou. Tento projekt nás provede celým rokem, děti seznámí se situacemi, které jim přináší život v rodině, v mateřské škole, na vesnici, mezi kamarády, v přírodě, ale i ve světě kolem nás. Umožní dětem vnímat svět v jeho přirozených souvislostech a získávat tak reálnější pohled na svět.

Bude kladen důraz na bezprostřední kontakt s přírodou, na pozorování a poznávání praktickou činností, vlastní prožitek a zkušenost. Nezapomeneme na seznamování dětí s českými lidovými tradice, zvyky,svátky.                              
         

Při tvorbě programu jsme vycházeli z věkového složení dětské skupiny a z přesvědčení, že přirozeností dítěte je zvídavost, proto většinu poznatků a dovedností získávají přirozenou cestou. Budeme tedy vycházet z toho, co je dětem blízké, z jejich potřeb a zájmů, z prostředí, ze kterého mají nejvíce zážitků a tím je příroda a okolí MŠ. Umožníme dětem prožívat vše nové, pro ně přirozeným a radostným způsobem a budeme dávat dostatek prostoru pro uplatnění jejich samostatnosti a tvořivosti.
V projektu se odrážejí, vzájemně prolínají a ovlivňují všechny výchovné oblasti RVP pro předškolní vzdělávání (oblast biologická, psychologická, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální).

Cíl:

Cílem našeho třídního vzdělávacího projektu je vedení dětí ke komunikaci, osvojení si pracovat na určitém cíli, a to vše formou hry, zábavných a motivovaných činností a hlavně formou prožitkového učení. Dále bude cílem vést děti ke kladnému vztahu a úctě k přírodě, světu kolem sebe, lidem, ke kamarádům a samotnému životu a vytvořit každému dítěti optimální podmínky k rozvoji jeho osobnosti, sebedůvěry a samostatnosti.

 

 

kremilek
cipisek
krtecek
rakosnicek
makova-panenka
ferda-mravenec

Copyright © 2018 Mateřská škola Paskov | Všechna práva vyhrazena