V této třídě KRTEČEK vyučují paní učitelky Bc. Taťána Řehová,
Sabina Šebestová,Lic. a asistentka pedagoga Veronika Bilasová


(pro zvětšení fotografií na něj klikněte)
 

 Co jsme se už naučili Počet dětí ve třídě: 23
Třída věkově heterogenní

 

Charakteristika  třídy  KRTEČEK  - školní rok 2021 - 2022

Ve třídě Krteček je ve školním roce 2021-2022 zapsáno 23 dětí. Z toho je 12 chlapců a11 děvčat. Jedná se o třídu věkově heterogenní, děti mají v rozmezí mezi třemi až šesti roky, z toho je 8 předškoláků.
Skupinu předškoláků tvoří 8 dětí, kterým budeme poskytovat zvýšenou pozornost prostřednictvím pracovních listů, grafomotorických cviků a individuálních činností pro všestranný rozvoj a úspěšné zvládnutí zápisu do základní školy a povinné školní docházky. Přibude do třídy dvanáct nových dětí, které se budeme snažit co nejlépe začlenit.
S dětmi budou pracovat paní učitelky Bc. Taťána Řehová, Sabina Šebestová Lic. a asistent pedagoga paní Veronika Bilasová.
Děti budou vzdělávány dle nového RVP PV, školního vzdělávacího programu, který má název: „Děti z kouzelné zahrady u zámku“ a v programu Začít spolu. Z těchto programů vychází i třídní vzdělávací program a celoroční projekt s názvem:

„Lipáček objevuje svoji vlast.“

 

Charakteristika TVP ve školním roce 2021 - 2022

Třídní vzdělávací program pod názvem „Lipáček objevuje svoji vlast“ je celoročním motivačním projektem zaměřeným na vlastenectví, upevňování hodnot, na seznámení s národními zvyky a tradicemi. Děti se seznámí prostřednictvím veverky Emilky a nového kamaráda Lipáčka s krásami naší země, státními symboly, státní hymnou. Povedeme děti k porozumění některých významných dnů ČR., získají povědomí o vybraných českých osobnostech, významných místech ČR. Zároveň si prohloubí a upevní kladný vztahu k přírodě, k lidem, k nejbližšímu okolí a k ochraně životního prostředí. Tento projekt nás provede celým rokem, děti seznámí se situacemi, které jim přináší život v rodině, v mateřské škole, na vesnici, mezi kamarády, v přírodě, ale i ve světě kolem nás. Umožní dětem vnímat svět v jeho přirozených souvislostech a získávat tak reálnější pohled na svět. V projektu se budou odrážet, vzájemně prolínat a ovlivňovat všechny výchovné oblasti RVP pro předškolní vzdělávání (oblast biologická, psychologická, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální). Bude kladen důraz na bezprostřední kontakt se skutečností, na pozorování a poznávání praktickou činností, vlastní prožitek a
zkušenost.                    

Cíl:
Cílem našeho třídního vzdělávacího projektu je pomocí dřevěného panáčka Lipáčka podporovat u dětí sounáležitost s místem kde žije, získat poznatky o rodném místě, zemi, státních symbolech a krásách naší vlasti. Dále cílem bude vedení dětí ke komunikaci, osvojení si pracovat na určitém cíli, a to vše formou hry, zábavných a motivovaných činností a hlavně formou prožitkového učení. Vést děti ke kladnému vztahu a úctě k přírodě, světu kolem sebe, lidem, ke kamarádům a samotnému životu a vytvořit každému dítěti optimální podmínky k rozvoji jeho osobnosti, sebedůvěry.

 

 

 

kremilek
cipisek
krtecek
rakosnicek
makova-panenka
ferda-mravenec

Copyright © 2018 Mateřská škola Paskov | Všechna práva vyhrazena