V této třídě MAKOVÁ PANENKA vyučuje p. uč. Alena Horklová a Ivana Ševčíková.

  


(pro zvětšení fotografií na něj klikněte)

 Co jsme se už naučili Počet dětí ve třídě: 12 dětí
Věk dětí: 2 - 4 let

Charakteristika třídy Maková panenka ve školním roce 2023/2024

Do třídy „Maková panenka“ bylo zapsáno celkem 12 dětí, 6 děvčat 6 chlapců ve věku od 2,5 let do 3,5 let. Jedná se o třídu věkově stejnorodou, homogenní. S dětmi pracují dvě učitelky. Třída je specifická tím, že je v menších prostorách školy a děti se ve třídě učí, hrají si a také odpočívají. Program dne je přizpůsoben věkovým zvláštnostem dětí. Děti se vzdělávají dle tematických plánů, které vycházejí z principů a zásad Školního vzdělávacího programu a také programu „Začít spolu“. Na třídu máme vypracovaný „Třídní vzdělávací plán“, který je přizpůsoben této věkové skupině. Ústředním tématem plánu jsou dvě pohádkové postavy: Maková panenka a motýl Emanuel, kteří doprovázejí děti po celý rok. Děti přicházejí do mateřské školy poprvé ze svých domovů, proto počítáme s postupnou adaptací těchto nových dětí na režim dne v mateřské škole. Uplatňujeme individuální přístup k dítěti a respektujeme jeho vývojová specifika. Děti se také podílejí na stanovení základních pravidel chování ve třídě a učí se pravidla dodržovat. Ve výuce nám pomáhá interaktivní tabule ve třídě, dostupné pomůcky z kabinetu školy, tělocvična a také naše velká školní zahrada. Děti se také vzdělávají v ekologii, učí se třídit odpad, seznámí se s vodou, jako nezbytným prvkem pro život a přírodu.


Charakteristika TVP ve školním roce 2023/2024

Třídní vzdělávací program s názvem „Maková panenka a motýl Emanuel spolu s veverkou Emilkou“ vychází z RVP pro MŠ, programu Začít spolu a ŠVP „Děti z kouzelné zahrady u zámku“ a je zaměřen na pochopení jedinečnosti každého z nás, emoce a prožitky. Nadále budeme prohlubovat environmentální výchovu, které se budeme věnovat během celého školního roku.
Hlavní prioritou ve vzdělávání v naši třídě bude vést děti k toleranci ke svému okolí, pochopení, že každý jsme jiný, úctě k přírodě a zvířatům. Toho se budeme snažit docílit častým pobytem v přírodě, péčí o zvířata a zahrádku. Budeme se snažit pro děti připravit bezpečné prostředí plné pohody a bohatých zážitků, ve kterém budou moci maximálně rozvíjet své osobní předpoklady a do dalšího života budou odcházet obohacené o další vědomosti, zkušenosti a dobře vybaveny do situací, které je v dalším životě čekají.
Děti budou pracovat v centrech aktivit, kde mají možnost si sami vybírat činnosti, které je nejvíce zajímají. Hodně času budeme trávit v přírodě, kde děti budou mít možnost si nasbírat spoustu přírodního materiálu, se kterým budeme následně pracovat a využívat ho co možná nejvíce v rámci environmentální výchovy k dalšímu užitku. Součástí vzdělávání je seznámení dětí s významem vody pro náš život a pro přírodu.
Pomocí různorodých aktivit budeme u dětí rozvíjet slovní zásobu a snahu vyjadřovat své pocity a postřehy. Kladnou motivací a dostatečně podnětným prostředím probouzíme u dětí vlastní iniciativu pracovat, přemýšlet, vyjadřovat se, kooperovat. Děti získávají své zkušenosti názorně, na základě svých zkušeností a poznatků z vlastních činností a prožíváním nejrůznějších situací. Důležitá je pro nás spolupráce všech zaměstnanců mateřské školy, protože jenom tak můžeme dosáhnout maximální efektivnosti vzdělávání.
Pro děti nechceme být pouze učitelkami, ale průvodci na jejich cestě za poznáním, jejich rádci a pomocníci v situacích, kdy už si sami nebudou vědět rady. Děti jsou naše budoucnost. Vše co do nich v předškolním věku vložíme se nám a naší společnosti vrátí. Proto je připravíme do života co nejlépe, s láskou a pochopením.
Ve třídě MAKOVÁ PANENKA s dětmi budou pracovat p. učitelka Ivana Ševčíková a p. učitelka Alena Horklová.

 

ZÁMĚRY TŘÍDNÍHO VÝCHOVNÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU:
Při výchovně vzdělávací práci vycházíme z RVP pro MŠ a základního principu programu ZAČÍT SPOLU a ŠVP „Děti z kouzelné zahrady u zámku“.
Pomocí malého zvířátka „veverky Emilky a pohádkových postav Makové panenky a motýla Emanuela“ se děti postupně budou seznamovat s těmito IB:
• Emilka v kouzelné zahradě
• Budeme si hrát a poznávat s veverkou Emilkou
• Emilka u rozezpívané vrby
• Veverka Emilka už bude školák
• Emilka cestuje do říše pohádek
• Jsme kapkou v moři lidské společnosti… jako Emilka
• Emilčina zdravá abeceda


Veverka Emilka děti nenásilně seznámí a pomůže jim zvládat vše z oblasti EVVO – environmentální, multikulturní, bude pomáhat dětem ohroženým škol. neúspěchem, bude je učit lásce ke vzdělání, rodině, lidem a přírodě kolem nás, kamarádství a kolegialitě, bude u dětí vzbuzovat a navazovat atmosféru bezpečí, důvěry a porozumění, vést děti k ekologickým aktivitám, k péči o životní prostředí, lásce k přírodě živé i neživé.


Při plánování všech činností se budeme řídit HLAVNÍMI CÍLY VZDĚLÁVÁNÍ:
1. Rozvíjení dítěte a jeho schopnost učení
2. Osvojení si základních hodnot, na nichž je založena naše společnost
3. Získání osobní samostatnosti a schopnost projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.
Velkou roli zde hraje prožitkové učení a integrované vzdělávání.
Ve vzdělávání zohledňujeme věk a vyspělost dětí, individuální vzdělávací potřeby a možnosti jednotlivých dětí.
Velký důraz a velkou pozornost budeme po celý rok věnovat spolupráci s rodiči, budeme konzultovat všechny problémy a možnosti, jak co nejlépe a citlivě postupovat při výchově a vzdělávání jejich dítěte.

 

 

kremilek
cipisek
krtecek
rakosnicek
makova-panenka
ferda-mravenec

Copyright © 2009 - 2024 Mateřská škola Paskov | Všechna práva vyhrazena

Save
Cookies user preferences
Cookies, které se ukládají automaticky na našich stránkách nepoužíváme k žádným marketingovým či statistickým účelům.
Souhlasím
Nesouhlasím
Informace
Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro přístup, správné a bezproblémové fungování stránek a pro zajištění bezpečnosti stránek.