Třída Maková panenka - Co jsme se už naučili


Prosinec 2019

V měsíci prosinec jsme měli velmi pestrý a pěkný program. Prvně nás navštívil Mikuláš s čertem a andělem, kterému děti zarecitovaly básničku a zazpívaly písničku. Za odměnu děti dostaly Mikulášský balíček. Navštívili jsme místní knihovnu, kde pro nás paní knihovnice měly přichystaný velmi pěkný program.V druhé části měsíce jsme si užívali vánoční pohodu a těšili se na příchod Ježíška. Ozdobili jsme si stromeček nejen ve třídě, ale i na Zámku. Děti se seznámily s nejznámějšími vánočními koledami, tradicemi, vyráběly ozdoby, vyzkoušely si dechové a artikulační cvičení, procvičovaly hlásky – N, D, T. Pro rodiče s dětmi jsme zorganizovali Vánoční tvoření. Společně si mohli vyrobit svícen, ozdoby ze sušeného ovoce a řetěz z popcornu. V tomto období jsme spolu s rodiči připravili pro děti tradiční Vánoční cinkání – rodiče napekli cukroví a před budovou školky jsme si poslechli pásmo děti ze Základní umělecké školy, zhlédli jsme pohádku od naších předškoláků, zazpívali jsme si s nimi pár vánočních koled a dali ptáčkům krmení. V posledním týdnu nás navštívil ve školce Ježíšek a donesl nám krásné dárečky.                                                      Děti si tento předvánoční čas velmi užily, byly klidné, pozorné.  


Listopad 2019

Celý měsíc listopad byl zaměřen na lidské tělo a jeho smysly. Děti se dozvěděly spoustu zajímavých informací jako například, z jakého důvodu máme v těle kosti a orgány, jaké máme smysly a k čemu nám slouží. Děti si pro představu vyzkoušely pokusy zaměřené na to, jak pracuje srdce, mozek a žaludek. Seznámily se s našimi smysly, pozorovaly předměty lupou, poznávaly vůně a chutě. Vyzkoušeli jsme si mnoho smyslových her jako například „Zvonečku zacinkej“ nebo „Co je pod dekou?“. Děti rozvíjely tvořivost a fantazii při malbě kořením. Procvičovali jsme pomocí básniček a říkadel hlásky H, CH, J. Vyzkoušeli jsme si dechové cvičení a logopedické cviky. Rytmizovali jsme a rozkládali slova na slabiky. Náš cíl EVVO pro měsíc listopad byl úklid zahrady a sbírání spadlých podzimních plodů a listů. I nadále jsme procvičovali samoobsluhu a upevňování pravidel třídy.

 

Říjen 2019

V měsíci říjen jsme se učili, jak správně pečovat o své zdraví – oblékání dle počasí, správná hygiena, učili jsme se, jak předcházet nemocem. Děti se učily znaky podzimu, poznávaly a pojmenovávaly plody (kaštan, žalud, bukvice,…). Rozvíjely tvořivost a fantazii při skládání ornamentů z kaštanů a žaludů. Procvičovaly základní barvy, názvy geometrických tvarů a zkoušely počítání do 5. Děti se učily poznávat rozdíly mezi listnatými a jehličnatými stromy, poznávaly lesní zvířátka. Vyzkoušely si různé logopedické cviky a dechová cvičení. Procvičovali jsme pomocí básniček a říkadel hlásky V a F. I nadále jsme upevňovali naučená pravidla především reagovat na pokyny paní učitelky a dodržování denního režimu.

 

Září 2019

V měsíci září se děti především seznamovaly a adaptovaly na MŠ, na nové prostředí a kamarády. Zvykaly si trávit delší dobu v odloučení od rodičů. Seznamovaly se s režimem dne a učily se pravidlům třídy. První práce probíhaly v kolektivu a ve skupinkách. Hlavním naším úkolem bylo navodit u dětí pocit spokojenosti a důvěry, aby děti komunikovaly bez zábran nebo pocitu strachu. Dbali jsme na dodržovaní pravidel a také jsme se zaměřili na zvládání samoobsluhy – oblékání, svlékání, hygiena. S dětmi jsme se naučili jednoduché říkánky, tanečky a písničky. Povídali jsme si o ovoci a zelenině a procvičovali jsme pojmenovávání a poznávání základních barev. Také jsme vyrobili výrobek na výstavu zahrádkářů. 

kremilek
cipisek
krtecek
rakosnicek
makova-panenka
ferda-mravenec

Copyright © 2018 Mateřská škola Paskov | Všechna práva vyhrazena