Třída Ferda Mravenec - Co jsme se už naučili

Září 

V měsíci září se děti ve třídě Ferda Mravenec seznamovaly a adaptovaly na MŠ, na nové kamarády a prostředí. Mladší děti si zvykaly trávit delší čas odloučeni od rodičů. Seznamovaly se s režimem dne a učily se pravidlům třídy. Dbali jsme na jejich dodržování, a také jsme se zaměřili na zvládání sebeobsluhy – oblékání, svlékání, osobní hygienu a samostatnost při stolování. Pravidla třídy si děti samy namalovaly, aby si je lépe zapamatovaly. Děti byly první dny v MŠ poučeny o bezpečnosti ve třídě, na zahradě i při procházkách. S dětmi jsme se naučili jednoduché písničky a básničky. Vedli jsme rozhovory o ovoci a zelenině – proč je důležité je zařadit do našeho jídelníčku. Také jsme si procvičili pojmenování a poznávání základních barev, počítání do 10, vytleskávání a počítání slabik. S dětmi jsme trávili čas na zahradě MŠ, kde jsme měli možnost používat nová pítka i venkovní záchodky. Také jsme často chodili do parku přes novou lávku sbírat přírodniny, ze kterých děti tvořily dle vlastní fantazie.

 

Říjen 

S dětmi jsme i nadále v měsíci říjnu opakovali pravidla, a to jak pravidla třídní, tak pravidla v přírodě. Hlavním tématem měsíce byl nastávající podzimní čas. Povídali jsme si o znacích podzimu, o činnostech, které můžeme dělat na podzim, o zvířátkách, která žijí v lese a o plodinách a   přírodninách, které jsou typické pro toto období. Po celý měsíc jsme maximálně využívali pěkného počasí k procházkám a pobytu dětí v podzimní přírodě. Trávili jsme čas v nedalekém zámeckém parku, ale také jsme sledovali změny, které přináší podzim při procházkách v našem městě. Zde se děti seznamovaly s největšími stavbami našeho města. Sbírali jsme nejrůznější přírodniny, které jsme nadále využívali jak k činnostem ve třídě – výroba zvířátek, panáčků a obrázků, využití k předmatematickým představám, tak i venku – stavby domečků pro zvířátka apod. V prostorách naší mateřské školy jsme se zúčastnili se všemi dětmi besedy s panem myslivcem a jeho živou liškou Coco (EVVO) - pan myslivec dětem vyprávěl o lišce Coco, jejím životě, a ukázal jim, co všechno Coco dovede. Děti se zájmem sledovaly celou besedu, aktivně se účastnily některých úkolů a na závěr dne si děti lišku i s panem myslivcem nakreslily.  V závěru měsíce října jsme s předškolními dětmi navštívili Dům umění v Ostravě, kde jsme si prohlédli výstavu obrazů a výtvarných děl. Děti se účastnily tvořivých dílen, zahrály si na umělce a měly možnost si namalovat svůj obraz. Všechny výtvory jsme si následně vystavily v prostorách naší mateřské školy. 

 ListopaMěsíc listopad jsme započali tématem „Kouzelné zámecké strašení“. Tématicky jsme s dětmi vyzdobili třídu, šatnu i vchod do MŠ. Pečlivě jsme se připravovali na Zámecké strašení, děti tvořily strašidelné ozdoby a sklenice. Děti s rodiči měli možnost projít si strašidelnou stezkou, a za odměnu dostaly sladkou odměnu. Druhý týden jsme nazvaly „Tetka chřipka“. Vyprávěli jsme si zážitky z návštěv doktora, a proč se nemusíme doktora bát, jak je důležité jíst zdravě a trávit více času na čerstvém vzduchu. Třetí týden jsme se zaměřili na naše tělo. Děti se dozvěděly spoustu zajímavých informací jako například proč máme v těle kosti a orgány – učily se některé z nich pojmenovat. Děti si pro představu vyzkoušely pokusy zaměřené na to, jak pracuje srdce, mozek a žaludek. Naučili jsme se básničku „Moje tělo mozek řídí“ a procvičili písničku „Hlava, ramena“. Poslední týden v měsíci jsme se připravovali na příchod Mikuláše, anděla a čerta. Děti vyrobily krásné dekorace, kterými jsme společně vyzdobili třídu a naučili jsme se pro ně krátké pásmo písní a básní. Celý měsíc jsme rytmizovali, rozkládali slova na slabiky, určovali první písmeno ve slově, vyzkoušeli jsme si dechová cvičení a logopedické cviky, rozvíjeli jsme zrakovou a sluchovou percepci, a v neposlední řadě jsme si procvičili grafomotorické cviky.

 

Prosinec

V tomto měsíci jsme ve třídě Ferda Mravenec měli téma „Všechny svátky slavíme, tradicí se držíme “. Tomuto tématu jsme se věnovali až do vánočních svátků. Děti se seznamovaly s vánočními zvyky a tradicemi, s významem svátků pro člověka.  Vánočně jsme si vyzdobili třídu, hernu i chodbu výrobky dětí. Hned na začátku měsíce se děti společně podílely na přípravě a konání vánočního jarmarku, který probíhal na školní zahradě naší mateřské školy. Zahrada byla vánočně vyzdobena, ve stáncích se prodávaly vánoční dobrůtky a dárečky a na závěr děti vystoupily s pásmem vánočních písní, básní a tanečků, které bylo zakončeno rozsvícením vánočního stromu. Celý den si děti užily se svými nejbližšími. 5. prosince nás navštívil Mikuláš s andělem a čerty. Děti si připravily pro nebeskou návštěvu obrázky a naučily se písničky a básničky, které se Mikuláši moc líbily. Předvánoční čas jsme si s dětmi užili plnými doušky – pekli a zdobili jsme cukroví, vytvářeli jsme vánoční přáníčka a svícínky, které si děti odnesly domů, zpívaly koledy, … Pomyslnou tečkou tohoto pohádkového období bylo posezení u stromečku, pod kterým děti našly dárky. Nejdůležitějším aspektem pro nás byla vánoční pohoda, která nás provázela celým měsícem. Velký dík patřil všem rodičům, kteří pomáhali s přípravami nejrůznějších aktivit pro své děti.

 

Leden

V měsíci lednu 2023 jsme se s dětmi ve třídě věnovali tématům spojeným hlavně zimnímu období.
Vzpomínali jsme na Vánoce, vyprávěli jsme si, jak děti prožily svátky v kruhu rodiny, jaké dostaly dárky a jaké tradice se u nich doma dodržovaly. Seznámili jsme se s tradicí Tří králů, děti se naučily písničku „Tři králové“, vyrobily si korunky a absolvovaly tříkrálový průvod Paskovem.
V dalším období nás čekal týden karnevalového veselí. Děti si užily karneval s Hopsalínem, který proběhl v odpoledních hodinách v prostorách restaurace Zámecké krčmy. Děti si vyrobily masky, dorazily v kostýmech, pomáhaly s výzdobou sálu. Společně s maminkami připravily chutné a zdravé občerstvení ke slavnostní tabuli v karnevalový den. Po karnevalu jsme se věnovali s dětmi zimnímu času. Seznámili jsme se se zimními sporty, zimními radovánkami a s dodržováním bezpečnosti při těchto činnostech. Některé z nich si děti díky nadílce sněhu vyzkoušely. Chodili jsem s dětmi bobovat, stavěli jsme sněhuláky a hráli koulovanou. Také jsme se zúčastnili Mistrovství školek Slezské brány v Raškovicích, kde jsme se umístili na krásném druhém místě. Během celého měsíce jsme se zaměřili na poznávání přírody s ohledem na roční období. Připravili jsme dětem podnětné prostředí pro získávání nových informací a prožitků.

 

Únor

V měsíci únoru jsme se převážně věnovali tématu „Zima, zimička“ a všemu co s ní souvisí.  Užívali jsme si zimních radovánek při hrách na školní zahradě a v zámeckém parku. Povídali jsme si, jak vypadá zima ve městě, jak na horách, o činnostech, které můžeme dělat v zimě. Stavěli jsme stavby ze sněhu a uspořádali jsme si soutěž ve stavění sněhuláků. Při vycházkách městem Paskov jsme si s dětmi připomínali a ukazovali velké stavby v našem městě kde žijeme a poznávali jsme zajímavosti města. V další části měsíce února jsme se věnovali tématu „Jak žijí zvířátka v zimě. Zvířátka jsme se učili poznávat, zahráli jsme si divadélko o zvířátkách a také jsme zvířátka navštěvovali v zámeckém parku. Do krmelce jsme jim nosili zásoby krmení, které jsme společně nasbírali v podzimních měsících. Společně jsme se učili jak o zvířátka pečovat a jak se chovat při kontaktu se zvířetem. Následně nás čekal Masopustní průvod po městě Paskov. Se všemi dětmi z naší mateřské školy jsme se vydali v maskách na velký průvod. Cestou děti nabízely dobroty, které připravovaly doma s rodiči, zpívaly masopustní písničky a potěšily každého kolemjdoucího alespoň úsměvem. Průvod se velmi vydařil, děti si jej užily a doufáme, že se o své zážitky podělily i se svými rodiči. V závěru měsíce února byl zahájen lyžařský kurz pro předškolní děti. Z naší třídy Ferda se zúčastnilo 10 lyžařů. Celý týden jezdily děti v odpoledních hodinách na Vaňkův kopec, kde si jim věnovali zkušení lyžařští instruktoři. Některé děti se naučily lyžovat, ostatní se v lyžování zdokonalili. Na konci lyžařského kurzu měly děti lyžařské závody, a fandit jim přijely nejen paní učitelky, ale i rodiče, sourozenci a kamarádi. Děti byly odměněny krásnými medailemi.  Během celého měsíce jsme se věnovali přípravě předškolních dětí na zápis do 1. třídy ZŠ, který se blíží mílovými kroky. Do příprav se zapojovaly i mladší děti naší třídy.

 

Březen

kremilek
cipisek
krtecek
rakosnicek
makova-panenka
ferda-mravenec

Copyright © 2009 - 2022 Mateřská škola Paskov | Všechna práva vyhrazena

Save
Cookies user preferences
Cookies, které se ukládají automaticky na našich stránkách nepoužíváme k žádným marketingovým či statistickým účelům.
Souhlasím
Nesouhlasím
Informace
Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro přístup, správné a bezproblémové fungování stránek a pro zajištění bezpečnosti stránek.